top of page

Adatkezelési tájékoztató

www.feszsegelyalap.org

 

A Független Előadó-művészeti Szövetség, mint adatkezelő a FESZ Segélyalap honlap  felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

 

I. AZ ADATKEZELŐ

 

Név: Független Előadó-művészeti Szövetség

Székhely: 1155 Budapest, Bulcsú utca 44.

Nyilvántartási szám: 01-02-0006083

Adószám: 18068454-1-42

Képviselő: dr. Rihay-Kovács Zita ügyvezető titkár

Telefonszám: 06 70 409 2851

E-mail cím: segelyalap@fesz.org

Honlap: www.fesz.org

(a továbbiakban: adatkezelő)

 

II. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 

Az adatkezelő által létrehozott és működtetett Segélyalap céljainak megvalósítása érdekében a honlapon szociális támogatási igényt benyújtók egyes személyes adatainak kezelése szükséges és elengedhetetlen. Az adatszolgáltatás az igényléssel kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges feltétel.

A jelentkezési lap kitöltése során megadott személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulását adta. Adataihoz csak a Segélyalap titkára, valamint a kuratórium tagjai férnek hozzá, és azokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelik, harmadik személynek nem továbbítják.

 

  1. Az igénylők adatainak kezelése

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Kezelt személyes adat: név (kötelező), email-cím (kötelező), szociális helyzetre vonatkozó információk (kötelező), vagyoni helyzetre vonatkozó információk  (kötelező), bankszámlaszám (opcionális)

 Az adatkezelés időtartama: az igényléssel kapcsolatos döntés meghozataláig

 

  1. A támogatottak adatainak kezelése

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Kezelt személyes adat: név, email-cím, bankszámlaszám

 Az adatkezelés időtartama: a támogatás utalásának banki teljesítéséig

 

 

III. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

  1. A jelen adatvédelmi tájékoztatót a feszsegelyalap.org honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, így biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.

  2. Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy az adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

  3. Kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki;

  4. Kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését;

Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  1. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha

- vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy

- az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, vagy

- az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

6.  Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d)  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

VI. Az érintett jogainak érvényesítése

 

  1. Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat a címünkre (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) írt levélben vagy a segelyalap@fesz.org címre küldött emailben.

 

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 

3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Kelt: 2020. 03.31.

 

 

Független Előadó-művészeti Szövetség

bottom of page