top of page

Támogatási szabályzat - MÁSODIK HULLÁM

1. A Segélyalap célja, rendeltetése

A Segélyalap célja, hogy eseti jövedelempótló gyorssegélyt nyújtson a független előad-művészeti területen dolgozó művészeti, műszaki és adminisztratív dolgozók részére a koronavírus járvány megfékezése érdekében elrendelt, a hagyományos előadó-művészeti munkavégzést korlátozó, esetenként kizáró kormányzati intézkedések időtartamára. A Segélyalap működése a rendelkezésre álló forrásoktól függ. 

2. A Segélyalap forrásai

A Segélyalap adománybl származó 2.000.000 Ft tőkével indítja a második hullámot, és új adománygyűjtő kampányt indít az adjukössze.hu oldalon, amelynek a - banki költségek levonása után fennmaradó  - bevétele a Segélyalap forrása.

A Segélyalap javára közvetlen banki átutalással is lehet adományozni a Független Előadó-művészeti Szövetség erre a célra létrehozott bankszámlájára: 16200106-11663151.

3. A támogatás formája és összege: 

A támogatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. mellékletének 3.3. pontja szerinti szociális támogatás, összege a rendelkezésre álló kerettől és az igénylők számától függően 50-80.000 Ft, amely összeg legfeljebb havi egy alkalommal nyújtható adómentesen. 

A támogatás egy főre jutó összegét a kuratórium határozza meg azzal, hogy az alkalmanként egységesen minimum 50.000 Ft, maximum 80.000 Ft lehet.

4. Az igénylés feltételei

Igénylést nyújthat be az a 2020. november 11 előtt 

- a független táncművészeti vagy színházi területen aktív tevékenységet folytató alkotó- és előadművész, 

- a független táncművészeti vagy színházi területen művészeti, műszaki, adminisztratív és egyéb nem művészi feladatkörben aktívan  dolgozó, 

aki megfelel az 1. számú mellékletben meghatározott feltételeknek.

 

​Igénylés az aktuálisan rendelkezésre álló kerettől függően a feszsegelyalap.org honlapon megadott időszakban nyújtható be a Segélyalap honlapján közzétett online űrlapon. A Segélyalap titkára a tárgyhó első napján a feszsegelyalap.hu közzéteszi a rendelkezésre álló keretösszeget.

 

Az igénylők háztartásonként minden hónapban legfeljebb egy igénylést nyújthatnak be. Minden hónapban új igénylést kell beadni.


Amennyiben az igénylő anyagi körülményeiben az igénylés benyújtása és  a döntésről szóló értesítés kézhezvétele között kedvező változás áll be, vagy egyéb szociális támogatásban részesül, az igénylést vissza kell vonni a segelyalap@fesz.org címre küldött emailben.

5. A kuratórium működése

A Fesz elnöksége a támogatási döntések előkészítése érdekében 7 főből álló kuratóriumot hoz létre az érintett szakmák és területek képviselőiből. A kuratórium egy tagja a FESZ elnökségének tagja.

 

Nem lehet a kuratórium tagja, aki a segélyalapból támogatást igényel. Nem vehet részt a kuratórium munkájában a kuratórium tagja, ha az igénylő közeli hozzátartozója. Az összeférhetetlenségről köteles a kuratórium tagjait előzetesen tájékoztatni.

 

A kuratórium tagjai a feladataikat társadalmi munkában látják el.

 

A kuratórium ülés tartása nélkül, elektronikus kommunikációs eszközök útján konferenciabeszélgetés keretében és elektronikus levél útján tart kapcsolatot és hoz döntést. 

 

A kuratórium konferenciabeszélgetésein tanácskozási joggal részt vesz a Segélyalap titkára. 

A Segélyalap  titkára a FESZ munkavállalója, aki ellátja a kuratórium működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, így különösen a döntések előkészítését, jegyzőkönyv készítését.

6. A kuratórium feladatai

A  kuratórium feladata

- a jogosultság feltételeinek ellenőrzése

- a tárgyhóban egy fő részére nyújtható egységes támogatás mértékének és a támogatottak számának meghatározása a 3. pontban rögzített keretek között

- a felosztás szempontjainak meghatározása a rászorultsági elv érvényesítésével.

A kuratórium határozatát egyszerű többséggel hozza, és a titkár útján írásban, haladéktalanul közli a FESZ elnökségével a támogatási döntés végrehajtása érdekében.

7. A támogatási döntés

A kuratórium által meghatározott szempontok szerint elvégzett szűrés során alakul ki az ezeknek megfelelő igénylők sorrendje. Ha az így kapott eredmény alapján az azonos mértékben rászoruló támogatandók száma meghaladja a kuratórium által előzetesen meghatározott létszámot, közöttük elektronikus sorsolóprogram dönt. A sorsolás eredményét a kuratórium hitelesíti.

 

A döntésről a Segélyalap titkára az igénylésben megadott email-címre küldött üzenet útján 24 órán belül értesíti az igénylőket. 

A támogatási döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

8. A támogatás utalása

A támogatást a FESZ az igénylő által az igénylési űrlapon megadott bankszámlára utalja.

Amennyiben az űrlapon megadott név vagy bankszámlaadat nem megfelelő, a Segélyalap titkára írásban kéri a támogatottat az adatok pontosítására. Amennyiben a támogatott 5 napon belül nem válaszol, a támogatási döntés hatályát veszti.

9. Nyilvánosság 

 

A FESZ a Segélyalap forrásainak alakulásáról, valamint felhasználásáról a www.feszsegelyalap.hu oldalon tájékoztatja a nyilvánosságot.

A tájékoztatás tartalmazza:

- a rendelkezésre álló forrást a tárgyhó első napján

- a tárgyhónapban egy fő részére nyújtható támogatás összegét

- a tárgyhavi igénylések és a nyújtott támogatások számát és összegét

Minta:

   

0001_edited_edited.jpg

10. A Segélyalap megszűnése

 

Amennyiben a Segélyalap forrásai elfogynak, a FESZ elnöksége a Segélyalapot határozatával megszüntetheti.

Budapest, 2020. november 13.

bottom of page